Yenny, Yenny, Elly Herwana, and Raditya Wratsangka. 2021. “Mandatory Universal Use of Cloth Mask for Prevention of Coronavirus Disease 2019 Transmission”. Universa Medicina 40 (1):57-68. https://doi.org/10.18051/UnivMed.2021.v40.57-68.